Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Algemeen en definities

  1. Emma Verhaeghe, een natuurlijk persoon – eenmanszaak, handelend onder de commerciële naam TRVLR Content, met zetel te Bommelstraat 2, 8377 Zuienkerke, ingeschreven met ondernemingsnummer 0793.111.095 (hierna “TRVLR Content”)

E-mailadres: info@eveneropuit.be
Telefoonnummer: +32 484 70 45 67

1.2   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

(1) Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden

(2) Dienst(en): Verzameling van alle diensten die TRVLR Content aanbiedt (inclusief Online Diensten)

(3) Dienstverlener: Iedere aangestelde door TRVLR Content

(4) Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Dienst of Online Dienst afneemt. 

(5) Consument: De consument (in de zin van artikel Artikel I. 1, 2° van het Wetboek Economisch Recht) die een overeenkomst afsluit met de Dienstverlener  en hierdoor de Algemene Voorwaarden aanvaardt

(6) Offerte(s): Een aanbieding of een offerte uitgaande van de Dienstverlener (via website, sociale media of e-mail)

(7) Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen TRVLR Content en Klant na aanvaarding van de Offerte door de Klant of de overeenkomst tot aankoop van een Dienst of Online Dienst

(8) Online Dienst: e-books in de ruime zin van het woord, digitale folders, etc. (i.e. digitale inhoud conform artikel 1701/1,1° O. BW)

(9) Partijen: TRVLR Content en de Klant samen

(10) Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig

(11) Website: eveneropuit.be

 

Artikel 2. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

2.1 Elke Overeenkomst, van welke aard ook, tussen TRVLR Content en de Klant wordt aan de hiernavolgende Algemene Voorwaarden onderworpen. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk, voorafgaandelijk en Schriftelijk werden overeengekomen. 

Artikel 3. Verbintenissen

3.1  TRVLR Content is door de aard van de Diensten gehouden tot een middelen- of inspanningsverbintenis en zal naar best vermogen volgens de heersende normen van zorgvuldigheid en goed vakmanschap haar opdrachten vervullen of diensten verlenen. 

3.2 Van de Klant wordt verwacht dat hij/zij TRVLR Content stipt op de hoogte brengt en houdt van alle informatie die (redelijkerwijze) nuttig en nodig is bij de uitvoering van de Dienst. 

3.3 TRVLR Content behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, haar Diensten ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk te schorsen of zelfs de Overeenkomst te beëindigen als de Klant haar betalingsverplichtingen, andere verplichtingen volgende uit de Algemene Voorwaarden niet nakomt.

Artikel 4. Dienstverlening door derden

4.1  TRVLR Content kan bij het vervullen van de Dienst een beroep doen op de diensten van derden indien zij dat noodzakelijk of nuttig acht. 

Artikel 5. Aanbod en levering

5.1 TRVLR Content doet steeds een aanbod via haar website, via e-mail of via social media. 

5.2 Om een bestelling te plaatsen kiest de Klant de Online Diensten die hij/zij wenst aan te kopen op de Website en vult de gevraagde gegevens in. De Klant dient de juistheid van de bestelling te controleren. De Klant kiest vervolgens de betaalmogelijkheid en voert de betaling uit. 

5.3 Onmiddellijk na de aankoop ontvangt de Klant een bevestiging van de bestelling op het door hem/haar opgegeven e-maildres. 

5.4 TRVLR Content maakt zich sterk om de Klant toegang te geven tot de aangekochte Online Dienst binnen de 48u na aankoop, tenzij uitdrukkelijk anders gecommuniceerd in de Offerte. TRVLR Content zal de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen van gebeurlijke vertragingen.

Artikel 6. Prijs- en betalingsvoorwaarden

6.1 Alle prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief alle belastingen. 

6.2 TRVLR Content kan niet aan haar Offerte worden gehouden indien de Klant redelijkerwijze kon begrijpen dat de Offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

6.4 Op het ogenblik dat de Klant een bestelling plaatst voor een Online Dienst dient hij/zij de volledige prijs te betalen. De digitale inhoud wordt pas aan de Klant ter beschikking gesteld op het ogenblik dat TRVLR Content de volledige betaling van de Klant op haar rekening heeft ontvangen.

6.5 In het geval de Klant een consument is – Ingeval van niet tijdige betaling zal TRVLR Content op de vervaldatum een kosteloze eerste ingebrekestelling versturen naar de Klant. Indien na het verlopen van de termijn zoals werd bepaald in deze ingebrekestelling de Klant nog niet is overgegaan tot betaling zal het openstaande saldo worden vermeerderd met volgende schadevergoeding:

– Indien de prijs van de Online Dienst minder of gelijk is aan 150 EUR: 20 EUR;

– Indien de prijs van de Online Dienst tussen de 150,01 EUR en 500 EUR bedraagt: 30 EUR vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 EUR en 500 EUR;

– Indien de prijs van de Online Dienst meer dan 500 EUR bedraagt: 65 EUR vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 EUR met een maximum van 2000 EUR.

Er zal bijkomend ook een wettelijke interest worden aangerekend op het openstaande saldo vanaf de verzenddatum van een tweede ingebrekestelling. 

6.6 In het geval de Klant een onderneming of handelaar is – Ingeval van laattijdige betaling of wanbetaling door de Klant zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest verschuldigd zijn zoals vastgesteld in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en voor Consumenten de wettelijke interest. Vanaf de eerste aangetekende ingebrekestelling is TRVLR Content gerechtigd om een forfaitair schadebeding toe te passen. Deze is gelijk aan 10% van de onbetaalde factuur, niettegenstaande het recht van TRVLR Content om bijkomend de werkelijk geleden schade te vorderen. De kosten voor het invorderen van een onbetaalde factuur zijn steeds ten laste van de Klant.

Artikel 7. Duur en beëindiging van de Overeenkomst 

7.1 De Overeenkomst tussen TRVLR Content en de Klant is van bepaalde duur behoudens indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Een Overeenkomst van bepaalde duur kan door de Klant niet voortijdig beëindigd worden, dan met betaling van een verbrekingsvergoeding die gelijk is aan het door de Klant te betalen bedrag.

7.2 Indien één van beide Partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk en schriftelijk door de andere Partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. Indien de Klant de Partij is die haar verplichtingen niet nakomt en TRVLR Content om die reden de samenwerking stopzet, dan dient het totale saldo van de factuur van TRVLR Content wel nog te worden betaald. 

7.3 Indien TRVLR Content haar verplichtingen niet nakomt, dan heeft de Klant het recht op terugbetaling van de reeds betaalde vergoeding voor de Diensten, die het voorwerp uitmaken van de tekortkoming.

Artikel 8. Herroepingsrecht

8.1 In overeenstemming met artikel VI. 53, 13° WER, erkent de Klant uitdrukkelijk dat, aangezien hij/zij een Online Dienst aankoopt waarbij hij/zij onmiddellijk toegang krijgt tot de aangekochte Online Dienst of waarbij de Online Dienst zal worden geleverd binnen de termijn van het herroepingsrecht, zijn/haar herroepingsrecht komt te vervallen omdat de uitvoering of levering plaatsvindt tijdens het herroepingsrecht. 

Artikel 9. Wettelijke garantie

9.1 TRVLR Content is ten aanzien van de Consument aansprakelijk voor conformiteitsgebreken aan Online Diensten die aan het licht komen binnen het jaar na de levering. 

9.2 De Consument is ertoe gehouden TRVLR Content op schriftelijke wijze en binnen een termijn van maximaal twee maanden te rekenen vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld, in kennis te stellen van dit gebrek, op straffe van verlies van zijn klachtrecht.

9.3 De rechtsvordering van de Consument verjaart na verloop van 1 jaar vanaf de dag waarop het conformiteitsgebrek werd vastgesteld.

9.5 In geval van een conformiteitsgebrek heeft de Consument het recht de digitale inhoud of digitale dienst conform te laten maken (tenzij de gekozen remedie onmogelijk is of in vergelijking met de andere remedies voor de Dienstverlener onevenredige kosten met zich mee zou brengen), een evenredige prijsvermindering te krijgen, of de Overeenkomst te ontbinden volgens de in de artikelen 1701/11 en 1701/12 O. BW bepaalde voorwaarden.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Elke overmachtssituatie bevrijdt de in gebreke blijvende Partij, die zich op de Overmachtssituatie beroept, van haar aansprakelijkheid wegens niet-nakoming van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst. 

Onder Overmachtssituatie wordt in hoofde van TRVLR Content onder meer (maar niet uitsluitend) begrepen: oorlog, oproer, staking, pandemie, epidemie, ziekte van Emma Verhaeghe, quarantainemaatregelen, brand, overheidsmaatregelen, storm, explosies, natuur- rampen, aardbevingen, hacking, cyberaanvallen, geen internet, technisch defect op website of van computer. 

Onder Overmachtssituatie wordt in hoofde van de Klant onder meer (maar niet uitsluitend) begrepen: oorlog, oproer, staking, pandemie, epidemie, brand, overheidsmaatregelen, storm, explosies, natuur- rampen en aardbevingen. 

10.2 Indien een overmachtssituatie zich voordoet, zal de in gebreke blijvende Partij dit Schriftelijk laten weten aan haar wederpartij binnen de tien (10) werkdagen na het optreden van de overmachtssituatie. 

10.3 In dat geval worden de verplichtingen van de Partijen tijdelijk opgeschort totdat de overmachtssituatie voorbij is. Tijdens deze (opschortings-)periode zullen de Partijen alle redelijke inspanningen leveren om de gevolgen van de overmachtssituatie te verzachten en te goeder trouw onderhandelen over de nakoming van hun respectieve verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst. Indien de overmachtssituatie langer dan zes (6) maanden zou duren, kunnen beide Partijen de Overeenkomst per e-mail, verstuurd tegen ontvangstbewijs, beëindigen, zonder dat een rechterlijke tussenkomst of de betaling van een schadevergoeding aan de andere Partij vereist is.

Artikel 11. Geheimhouding

11.1 TRVLR Content verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van de Dienst wordt kennisgenomen. TRVLR Content neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de belangen van de Klant te beschermen. De Klant zal zonder haar toestemming aan derden geen mededelingen doen over haar aanpak, werkwijze of de Offerte.

11.2 De Partijen zijn ertoe gehouden de tussen elkaar uitgewisselde vertrouwelijke informatie op geen enkele wijze aan derden bekend te maken tenzij mits voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de andere Partij of indien zij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1 Door een Dienst aan te kopen aanvaardt de Klant uitdrukkelijk dat alle inhoud, gebruikte technieken, materiaal, schema’s, voorbeelden, modules, afbeeldingen en video’s (“Intellectuele Eigendom”) eigendom zijn van TRVLR Content en deze beschermd zijn door de rechten van intellectuele eigendom. De Klant mag deze Intellectuele Eigendom dus niet verspreiden, delen met derden of zelf commercialiseren en dus verkopen. 

12.2 De Klant ontvangt een persoonlijke en niet-overdraagbare gebruikslicentie om de inhoud van de Online Diensten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. 

12.3 Deze intellectuele eigendomsrechten omvatten, doch zijn niet beperkt tot het octrooi-, auteurs-, merken-, tekeningen- of modellenrecht en/of andere (intellectuele eigendomsrechten, zoals al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 TRVLR Content kan door de Klant enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van bedrog, fraude, zware en opzettelijke fout (met uitzondering van de wettelijke garantie zoals bepaald in artikel 9) van haar of haar aangestelden.

13.2 De Overeenkomst bevat voor TRVLR Content steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. TRVLR Content zal uiteraard haar uiterste best doen om haar Dienst correct te leveren en het beste resultaat na te streven, zij kan echter niet aansprakelijk worden gehouden wegens het niet up-to-date zijn van de inhoud op de Online Dienst.

13.3 TRVLR Content is verder enkel aansprakelijk voor directe schade en is geenszins aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, tijdverlies, omzetverlies, inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, of vorderingen van derden. 

13.4 TRVLR Content is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt. 

13.5 De totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor directe schade zal steeds beperkt zijn tot betaling van een schadevergoeding gelijk aan het bedrag van de Diensten die aanleiding hebben gegeven tot het schadeverwekkend feit.

Artikel 14. Gegevensbeschermingsbeleid

14.1 TRVLR Content is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zal gebeuren conform de bepalingen van de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, gekend onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

14.2 Voor meer informatie verwijst TRVLR Content naar haar privacyverklaring, te raadplegen op de Website en, die integraal deel uitmaakt van onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 15. Volledigheid en nietigheid

15.1 Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige Overeenkomst tussen de Klant en TRVLR Content en vervangen elke vroegere bestaande overeenkomst en elk vorig mondeling of schriftelijk akkoord tussen partijen omtrent hetzelfde voorwerp. 

15.2 Indien enige bepaling (of deel daarvan) van de Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervanging door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.  

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

16.1 Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit de overeenkomst die aan deze Algemene Voorwaarden is onderworpen. Enkel de Belgische hoven en rechtbanken zijn bevoegd. 

16.2 Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan de Klant bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr. Het te melden emailadres bij het indienen van de klacht is de volgende: info@eveneropuit.be.

Versie februari 2024

 

0
    Winkelwagen
    Je winkelwagen is leegGa terug naar de shop